Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Lige over mælkemandens vogn, til venstre for de to markiser, ses et lille mørkt hus med kvist. Det er Skt. Jørgensgade 30 i Odense, og dér er min oldemor vokset op.

SPØRGSMÅL

Tipoldefar, tømrersvend Lars Nielsen, ejede et hus i Skt. Jørgensgade, Odense. Jeg vil gerne have svar på:

1 Hvornår har han købt huset?

2 Hvem har han købt det af – måske noget familie?

3 Hvad gav han for det?

4 Hvordan skaffede han mon pengene?

5 Hvem solgte han det videre til – forblev det i familiens eje?

LIDT OM LARS OG HUSET

Lars er født i 1810 i Revninge og dør 20.06.1894 i Skt. Jørgensgade 30, Vor Frue sogn, Odense. Han bliver i 1851 gift med Ane Kirstine Nielsdatter, f. 1829 i Seden. Hun er død 08.04.1916, hvor hun bor samme sted. Så hun må have overtaget huset efter Lars. Præcis 9 mdr. efter brylluppet får de datteren Nielsine Kirstine Frederikke Nielsen, født 1852 og død 12.10.1927. Hun er ugift og bor også på adressen ved sin død i 1927. Derudover får Lars og Ane Kirstine 7 børn mere de næste 20 år, deriblandt min oldemor, Petrine.

  

FIND MATRIKELNUMMER OG EJERLAV

Ved Lars' død står der at husnummeret er 30. På folketællinger i 1850, 1860 og 1880 står der nr. 114 eller 34, så jeg er lidt usikker på husnummeret, men regner med den nyeste oplysning, som siger nr. 30.

På www.ois.dk vælger jeg ’Odense Kommune’ og ’Skt. Jørgensgade’. Derefter ’husnummer 30’.

Jeg vælger ’BBR-oplysninger og BBR-meddelelse’. I dette tilfælde er den hoppet til Skt. Jørgensgade 12, da en lang række ejendomme i dag er slået sammen og er et alment boligselskab. Adressen vil da vise boligforeningens formands adresse. Den samlede ejendom har matr. nr. 1963 og ejerlav Odense bygrunde. Øvelse: Prøv at lede efter et enfamiliehus, som du kender, og hvor du ved at ejeren bor i ejendommen. Find matrikelnummer og ejerlav.

Ejerlav = Odense bygrunde.

På www.maps.google.dk indtaster jeg adressen Skt. Jørgensgade 30, Odense og ser, hvor adressen ligger i dag. Pas på her, i dette tilfælde kan husnummeret have flyttet sig, da det nu er nye boligforeningshuse.

NAVNEREGISTER

Selvom vi mangler et matrikelnummer, kan vi godt finde ejendommen alligevel. For mange områder findes et navneregister til skøde- og panteprotokollerne, især i større byer. Så jeg vil starte med at finde Lars Nielsen i navneregistret. Jeg kunne også have fundet et gammelt matrikelkort, læs mere om det nederst i artiklen.

På www.sa.dk vælger jeg ’Arkivalieronline, Find en ejendom og Realregistre, skøde- og panteprotokoller’.

Under ’Odense amt, Odense byrets 3. afdeling, Odense byrets tinglysning’ finder jeg ’Navneregister til skøde- og panteprotokol og til realregister de faste ejendomme vedkommende 1740-1927’. Den 4. linje herunder indeholder perioden ’1883-1926’. Efternavn N starter på opslag 167. Jeg bladrer frem og leder efter Skt. Jørgensgade 30 (husk at det er dobbeltsider, dvs. 2 rækker, der skal gennemses på hver side. *)

På opslag 169 finder jeg ’Skt. Jørgensgade 34, 30, matr. nr. 1970, L. Nielsen, tømrersvend, SP protokol 32, pag. 265, folio i hovedregistret bygrunde 2091.’

Leder videre, måske kommer enken Ane Kirstines handel også…

På opslag 178 finder jeg ’Skt. Jørgensgade 30, matr. 1970, Nielsine Kirstine Frederikke Nielsen (ældste datter), SP protokol 71, side 322, hovedregistret bygrunde 2091.’

Nu kender vi det fulde matrikelnummer: 1970 Odense bygrunde. Og vi har fundet en henvisning til oplysning om to handler, der ser interessante ud. De findes begge på side 2091.

REALREGISTER

'Realregister til skøde- og panteprotokol' er det næste jeg skal finde (ovenfor kaldes det hovedregistret). Dér står noget om ejendommens handler, hæftelser (lån i huset) og servitutter (særlige bestemmelser for ejendommen eller området). Registret er ført i matrikelnummerorden – derfor var det vigtigt at finde matrikelnummeret først. Realregistret er en oversigt over ejendommen ien given periode. Her kan man se hvilke ejere, der har været i perioden, hvilke lån, der er optaget (og tilbagebetalt), samt hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen.

På www.sa.dk vælger jeg ’Arkivalieronline, Find en ejendom og Realregistre, skøde- og panteprotokoller’. Derefter ’Odense amt’ og ’Odense byret 3. Afdeling, Odense Byrets Tinglysning’. *)

Her finder jeg ’Realregister til skøde- og panteprotokol - Odense Købstad (1883 - 1946) og herunder ’1689 Vor Frue sogn Bygrunde 1883,1935 1801 - 2114 Vor Frue sogn Bygrunde 1883,1935 2250’. Altså noget, der indeholder Vor Frue sogn og vores ejerlav og matrikelnummer.

På dansk betyder det: Vor Frue sogn, ejerlav Odense bygrunde, matr. nr. 1689-2114, register nr. 5 (står ingen steder andet ind inde på opslag 1), folio 1801-2250 for perioden 1883-1935.

Dette er ’hovedregistret bygrunde’ som der var henvist til i navneregistret. Jeg bladrer nu frem til side 2091 som jeg fik at vide i navneregistret (opslag 302).

Jeg kunne også have ledt efter matr. numrene yderst tv., de vises nemlig i nummerorden fra nr. 1689 til 2114.

Her læser jeg:

SKØDER

1 Skøde til tømrersvend L. Nielsen tinglæst 13.07.1846, pantebog 32, side 265.

2 Skøde til datteren Nielsine Kirstine Frederikke Nielsen tinglæst 20.05.1912, bog 71, side 332. (Hov, tidligere stod der 322)

Bemærkning: If. Skøde af 14.11.1904 fra no. 1’s enke Ane Kirstine Nielsen.

3 Skøde til tømrermester A. Knudsen iflg. Skøde fra Odense Købstads skifteret tinglæst 16.05.1929

Købesum 4.000 kr., Ejend… 3.600 kr.

Bemærkning: Skifteudskrift som adkomst for L. Nielsens enke Ane Kirstine Nielsen, læst 02.11.1914 af 74/137 til …else af  adkomst for no. 2.
Dødsboskifte lyst 21.02.1928.

4 Skøde til Chr. Dam tinglyst 22.03.1935, købesum 13.000 kr., Ed.. 8.000 kr.

Skøde endeligt tinglyst 24.05.1935

HÆFTELSER

1 28.12.1855, lyst 07.01.1856 lån 700 Rd. fra Fyens Stifts Sparekasse, aflyst 01.08.1929. Pantebog 34, side 252.

2 Aftægtskontrakt til enke Ane Kirstine Nielsen, udstedt 14.11.1904, tinglyst 20.05.1912, bog 71, side 332. Aflyst 16.05.1929.

3 Fyens Discontokasse 4.500 kr. , lyst 16.09.1929. Aflyst 24.05.1935.

4 Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift 5.000 kr. (1. prioritet), lyst 29.07.1929

5 Pantebrev fra Lilly Richter Hartmann pantebrev 2,500 kr., lyst 29.07.1929

6 Pantebrev fra tømrermester A. Knudsen

O M S K R E V E T - Overført til Tingb.  Od. Købst. Bygr.

Dvs. dér skal jeg lede, hvis jeg vil se SENERE handler.

SKØDE- OG PANTEPROTOKOL

Realregistret var en oversigt, men skøde- og panteprotokollen er stedet, hvor hele skødets tekst er indskrevet, det samme gælder lånene, så man kan læse detaljer om handlen og om lånene.

Nu skal jeg finde bog 32 og 71 for at finde de to handler og aftægtskontrakten og måske bog 34, hvis jeg vil læse om lånet, der blev optaget (lyst) i 1856.

På www.sa.dk vælger jeg ’Arkivalieronline, Find en ejendom og Realregistre, skøde- og panteprotokoller’. ’Odense amt’ og ’Odense Byret 3. Afdeling, Odense Byrets Tinglysning’. Her finder jeg 'Skøde- og panteprotokol (1683 - 1927)'. Vælg bog '32 1844-1850'. Vi skal finde side 265, det viser sig at være opslag 271. *)

Her er teksten fra billedet transskriberet. Læg mærke til, at man både har en købekontrakt og et skøde. Det svarer præcis til den måde, man gør det på i dag, nu hedder det bare købsaftale og skøde:

Den 13de Juli 1846

No. 6 Stpl. Ppr. 1A No 8 fra 1846 Skjøde

Ing…dr…kommen Muurfrimester Jacob Jensen heri Odense giør herved vitterligt, at have

solgt og overdraget det mig tilhørende Huus, No. 114, ved St. Jørgensporten, som er en Deel

af den saakaldte Skræppegaards Stuehusbygning, til Tømmersvend Lars Nielsen, lige-

ledes heraf Odense. - Kjøbesummen fornævnte Tømmersvend Lars Nielsen, modtager det

her solgte Huus, bestaaende af 9 Fag, overtages Bindingsværk med fælles Gang i

begge Ender, i den Tilstand, som det nu befinder sig, og som det ..er optagne K..t udvi-

ser, med alle de Rettigheder, hvormed jeg efter Skjøde af 7. Marts 1832 fra Muurmester

Crones Enke har eiet Samme og saaledes som de i  Kjøbekontrakten ere Specificerede. – Da

nu Kjøberen, fornævnte Tømmersvend Lars Nielsen, har betalt mig Kjøbesummen 700 Rbd

siger syv hundrede Rigsbankdaler Sedler, d…..d contant at udbetale mig 50 Rbd i Juni Termin f. 

A., ....... i Decbr. Termin f. A. 200 Rbd og Resten, 450 Rbd, i Juni Termin d. A. med 4 p. …

Renter, saa erklærer jeg herved , ingen videre Lod, D… eller Rettighed  at have til eller udi for-

nævnte 9 Fag Huus med Tilliggende, men Samme fra nu af at tilhøre Kjøberen som en

mig …tigen afkjøbt Eiendom, som jeg er pligtig, overensstemmende med mine derpaa havende

Adkomster, at hjemle, som fri for hver Mands Tiltale. – Med dette Skjøde følger mit ..dre

Skjøde og Gjenpart af en hertil hørende Kjøbecontract paa Eiendommen. – Alle mulige 20 …

af denne Handel, det være sig med Stempelpapier til Documenterne, sammes Tinglæsning, Afgiv-

terne til Kongens Kiste etc. udbetaler Kjøberen og Sælgeren med hver det Halve. – Saa-

ledes udstedes dette mit Skjøde, som maa læses og protokolleres ved Retten, uden ....el til mig,

egenhændig, og i Vitterlighedsvidners Overværelse underskrevet og forseglet. – Odense den 12. Juni 1846. -

I. Jensen, Muurmester (I.J.) Til Vitterlighed B. Jensen. H. Jensen. At indbemeldte Eien-

dom under Brandforsikringssummer 791 a ikke er ansat til Grundtaxt, attesteres herved. – Odense

Borgmester Contoir .. 8. Juli 1846. - ... 3 f. N. Petersen Fm. –

Stpl. Ppr. 2A No 6 pr. 1845. – Kjøbecontract, oprettet imellem os Undertegnede

Muurfrimester Jacob Jensen af Odense, som Sælger, og Tømmersvend Lars Nielsen, som Kjø-

ber, en Hu…... er betegnet med Matrikel No 115 og Brandforsikringssummer No 114 ved

Odense St. Jørgens Port. – 1. Jeg Muurfrimester Jacob Jensen af Odense sælger og over-

drager herved til Tømmersvend Lars Nielsen af Odense det mig tilhørende Huus , No 115 Ret

indenfor Odense Kjøbstads St. Jørgensport, der bestaar af 9 Fag ...etages Forhuus til Ga-

den, og fra i den østlige Ende paagrændser af Muurmester Proms Huus og i den vestlige af

Høker Knud Christensens iboende Huus. – I Kjøbet følger den Huset nu tilhørende

Gaardsplads, saaledes som Samme nu befindes, og som den findes anført paa det af Stiftsland-

inspecteur Buckhave i Marts 1832 forfattede Kort .. under No 2 med det paa bemeldte

Gaardsplads værende Lokum. – Det bemærkes, at jeg af de 16 Fag Huus, som med Skjøde af

7.  Marts 1832 blev mig overdraget til Eiendom af Muurmester Crones Enke, Anne Mar-

grethe Ulrichsen, forud har afhændet et Fag til Knud Christensen, i den vestlige Ende be-

tegnet paa Stiftslandinspecteur Buckhaves forbemeldte Kort med No 3 … følge Kjøberen,

Lars Nielsen, ikkun herved overdrages, ham men bemærket, de øvrige 9 Fag af den mig

i Medfør af bemeldte Skjøde tilhørende Eiendom, ligesom jeg og til bemeldte Knud

Christensen tillige har afhændet et … af Gaardspladsen  den vestlige Side, saaledes

som Samme paa Landinspecteur Buckhaves ovennmeldte Kort er anmærket og

afridset under No 4, og hvilket altsaa ogsaa undtages fra nærværende Salg. – Entlig

undtages endvidere fra Salget den Hauge, som jeg i sin Tid erholdt Eiendomsover-

dragelse paa tilligemed Huuset, da Samme senere af mig er henlagt til det mig tilhørende

Huus No 83 i Odense St. Jørgensgade. – 2. Eiendommen tiltrædes af Kjøberen Michaeli Flyt-

tedag d.A., og staar indtil den Tid for Sælgers Regning og Risico, hvoraf følger, at

Sælgeren haver ..i.. for indeværende Sommerhalvaar, og betaler Skatten af

Eiendommen indtil 1. October d. A. saa..gsom i det hele for Samme Tid præsterer alle

offentlige Byrder af samme Huus. – 3. Kjøbesummen er betinget til 700 Rbd, gjenta-

ger syv hundrede Rigsbankdaler Sedler, hvoraf 50,- s: halvtredsindstyve Rigsbankdaler .. be-

tales i Juni Termin d. A. uden Renter, og Resten, 650 Rbd .. gjentager sexhundredeoghalv-

tredsindstyve Rigsbankdaler .. betales i Decbr. Termin d. A. med et fjerdingsaaer Renter. –

For Kjøbesummens rigtige Betaling til de anførte Terminer og for Accordtens punktlige

Opfyldelse i det Hele fra Kjøberens Side indestaar Huusmand Lars Jensen af Bregnehuus

paa Fangel Mark, Odense Land, og Tømmerfrimester Lars Hansen af Odense, som

Cautionister og Selvskyldnere, til hvilken Ende han med Underskrivt paa denne Con-

tract overtager og underkaster sig de deraf flydende Pligter. – 4. Alle Omkostnin-

ger i Anledning af denne Handel, saasom stemplet Papier til Kjøbecontract og Skjøde,

Betaling for disse Dokumenters Forfattelse og Tinglæsning, samt Afgivt til Kongens

Kiste og Fattigvæsnet, betales af Kjøber og Sælger, med hver det Halve. – 5. Original

Contracten forbliver i Eierens eller Sælgerens Værge, hvorimod Kjøberen leverer en

Bekræftet Afskrivt af Samme. – Odense d. 8. Mai 1845. – I. Jensen (I. J.), L. Nielsen. –

Selvcautionister og Selvskyldnere: L. Hansen. Lars Jensen. – Til vitterlighed

N. P. Nielsen. ……- 50 Rbd, skriver halvtredsindstyve, er betalt d. 21. Juli 1845. I. Jensen.

Til vitterlighed: R. Poulsen, L. Nielsen.- 100 Rbd skriver et Hundrede Rigsbkd, Til Vitterlighed

Rasmus Jensen. – Jeppe Jacobsen.- L. Nielsen. – Foruden de anførte … er endvidere

Resten, 550 Rbd, rigtig betalt og modtaget af I. Jensen.

Øvelse: På samme måde kan du finde salget til Nielsine i bog 71, side 332 (opslag 375). Og aftægtskontrakten i bog 71, side 332 (opslag 376) og pantebrevet til sparekassen i bog 34, side 252 (opslag 230). 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL

1 Hvornår har Lars købt huset?

Købekontrakten er underksrevet i maj 1845, men skødet er først underskrevet i juni 1846.

2 Hvem har han købt det af?

Murerfrimester Jacob Jensen. Der er ikke noget, der tyder på, at han har familierelationer til Lars.

3 Hvad gav han for det?

Lars gav 700 Rigsbankdaler for det. 

4 Hvordan skaffede Lars pengene?

Lars er ungkarl og 35 år, da han køber huset. Han har tilsyneladende betalt kontant over to terminer. Der ser ikke ud til at være optaget lån i huset omkring 1846 (iflg. realregistret), måske har han lånt af noget familie – men i hvert fald uden pant i huset. I 1855 optager han et sparekasselån (banklån) med pant i huset som svarer til købesummen, så dér har han nok fået den endelige finansiering på plads. Men hvem, der har lånt ham penge i de første 10 år er uvist.

Hov, ved nærmere eftersyn i Skøde-panteprotokol 32, side 266 (lige efter skødet), fik jeg øje på et pant, der IKKE var nævnt i realregistret:

No. 7 Stpl. Ppr. No. 3 p.. 1846. - Panteobligation

Jeg, undertegnede Tømmersvend Lars Nielsen heraf Odense, tilstaar og gjør

herved vitterigt, at jeg af Tjenestekarl Jens Larsen, ligeledes heraf Odense, har mod-

taget tillaans 200 Rbd, siger to hundrede Rigsbankdaler, hvilken Capital jeg forpligter mig

til, med et halvt Aars lovlig Opsigelse for nogen af Siderne at tilbagebetake til 11. Juni

eller 11. December Termin, samt at erlægge deraf 4 P. Cto (%) aarlig Renter, med

Halvdelen i hver af de nævnte Terminer. - Skulde jeg udeblive med Renterne over

en Maaned efter Forfaldstiden, da skal strax den hele Capital med Renter  være

forfalden til Betaling. - Til Sikkerhed for Capital og Renter med paaløbende

Omkostninger i Tilfælde af Søgsmaal, pantsætter jeg herved med 1ste Prioritet

Contant mit Huus heri Byen, No 114 ved St. Jørgensporten, bestaaende af 9 Fag

....tages Bindingsværk, med alt Tilhørende, saaledes som det er mig tilkjøbt

fra forrige Eier, Muurfrimester Jacob Jensen, under 12. Juni d. A. - I øvrigt forpligter

jeg mig til at holde Pantet forsvarligt vedlige, i modsat Fald skal Capital med Renter

strax være forfalde til Betaling. - I Tilfælde af Ildsvaade, kan Capital med Renter

haves ved Assurancen, hvori Huset er firsikret. - Med hensyn til min Gjæld efter nærvæ-

rende Forskrivning, underkaster jeg mig den særlige Retsforfølgning efter Forordning

af 25. Januar 1828. - Til Bekræftelse har jeg i Vitterlighedsvidners Overværelse ud-

skrevet og forseglet denne min Obligation. - Odense den 12. Juni 1846. - Lars Nielsen. Til

Vitterlighed N. Terpp. - Rasmus Hansen. -

5 Hvem solgte han huset videre til?

Enken, Ane Kirstine, overtog huset ved hans død i 1894. Der blev ikke lavet nyt skøde i den anledning, men det er helt normalt, sådan gør man også i dag. 10 år senere overdrager hun huset til den ældste datter, Nielsine. Der oprettes samtidig en aftægtskontrakt, der sikrer, at Ane Kirstine kan blive boende hos datteren, så længe hun lever. Da datteren dør i 1927, 75 år gammel, sælges huset via hendes dødsbo til en fremmed.

Vi fik næsten svar på alle 5 spørgsmål, og så må man lave sine egne gisninger om, hvordan han mon skaffede resten af pengene til huskøbet i 1845.

ANDRE KILDER

www.odensebilleder.dk - her fandt jeg et billede af gaden og kunne se huset i rækken af små byhuse. Søgeord: Skt. Jørgensgade.

https://hkpn.gst.dk/ - Geodatastyrelsens historiske kort, her fandt jeg et matrikelkort, som bekræfter, hvor ejendommen matr. nr. 1970 lå.

Genpart af skøder. I dette tilfælde fandt jeg under 'Retten i Odense, Odense Tinglysning' en kasse, der hed 'Genparter af skøde- og servitutdokumenter - Odense bygrunde 1951-1990 for perioden 1927 - 1973'. Altså matr. nr. 1951-1990 - det er ikke årstal. Heri fandt jeg genpart af det skøde, hvor Nielsines dødsbo sælger ejendommen samt genpart af alle senere skøder frem til 1973.  

Brandforsikringsprotokol. Heri kan der måske findes tegning af ejendommens indretning.

*) MÅSKE EN LETTERE MÅDE

Alle opslag hos www.sa.dk kan laves lige så nemt eller faktisk nemmere via Daisy:
Arkivskaber = Odense (fordi tinglysningsrettens navn må hedde noget med Odense - enten Odense Byfoged, Odense Byret eller Odense Tinglysning)
Arkivserie = 'skøde' eller 'realregister'
Periode = 1840-1930

Andre artikler om emnet:

Brandforsikring - brandprotokoller

Ejendomshistorie før 1927

Ejendomshistorie fra 1927 til ca. 1990

Ejendomshistorie fra ca. 1990 til nu